home10.jpg

Giappone

"THE TERMINAL. VIAGGIO IN GIAPPONE" (luglio 2019)

Gallerie fotografiche

Tokyo, Nikko e Hakone

Da Kyoto a Miyajima, Kanazawa, Shirakawa-go